Help you corporation

Projekty ESF O nás Sociální kavárna FotoGalerie Kontakt

Sociální kavárna reg.č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000785

Sociální kavárna je Sociálním podnikem, jejichž hlavními principy jsou:

a) V zakládacích listinách společnosti deklarujeme, že v rámci SP zaměstnáme min. 30 % osob z cílové skupiny "především osoby se zdravotním postižením". Po dobu trvání projektu to bude minimálně 60 % z řad zaměstnanců. Bude se jednat zejména o osoby, jež jsou v péči místních organizací, kde jsou sdruženi zdravotně postižení spoluobčané, s jejichž zástupci máme dohodnutou spolupráci.

Při přijímání zaměstnanců budeme spolupracovat i s ÚP ČR, kontaktní pracoviště pro Prahu a stejně tak bude osloven Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Praha.

b) V rámci projektu a později provozu sociální kavárny podpoříme demokratické rozhodování CS následujícím způsobem:

- CS se bude podílet na plánování postupů práce,

- bude motivována k aktivnímu vyhledávání nových zákazníků,

- bude mít rozhodovací právo ve strategických otázkách (rozšíření, transformace společnosti, rozšíření nabídky kavárny, změny sortimentu po odzkoušení dodavatel atd.)

V SP bude kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním (strategie) a manažerským řízením (operativou). V SP budou pravidelně svolávány porady všech zaměstnanců firmy, a to minimálně 1 x za 14 dnů. Každý účastník se bude moci vyjádřit k aktuálnímu stavu SP či vznést návrh na změnu či opatření vedoucí ke změně. Veškeré návrhy budou zaznamenány v tištěné formě "zápisem z porady SP" a předány všem zaměstnancům.

c) SP bude reinvestovat zisk v míře min 51 % následujícím způsobem:

- nákup nových pracovních pomůcek a náčiní (bezpečnějších, kvalitnějších);

- nákup nových strojů a technologií;

- odpisy (v případě morálního a fyzického zastarání) budou využity k obnově technologií;

- nákup školení a kurzů (mimo zákonné školení) v oblasti motivace, řízení podniku, plánování, stress management, etiky, ale především rozšíření dovedností v případě rozšíření cukrářské výroby a podobně;

- investice do nefinančních bonusů pro zaměstnance: rekreace, prodloužení dovolené, placení stravného, sociální služby pro zaměstnance, bude-li to situace vyžadovat, firemní akce pro podporu týmového ducha atd.

d) SP bude uspokojovat přednostně místní potřeby v regionu Prahy 10, a to jak na straně získávání dodavatelů, tak na straně prodeje produktů. Především cukrářské či pekařské výrobky budou odebírány od místních nebo regionálních dodavatelů potravin, stejně tak sýry nebo uzeniny a vína z regionální vinařské oblasti (která je k Praze relativně nejblíže a Praha jako taková při omezené produkci vína moc nedodává jinam než stálým zákazníkům).